KONTAKTY


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim  lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godzinach od 1500 do 1600),  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta.


Skargi/wnioski można składać:                                                                                                                                                                                

 1. Listownie na adres: 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83 - 200 Starogard Gdański.

 1. Doręczyć osobiście  do Sekretariatu KP PSP w Starogardzie Gd., ul. Lubichowska 1, 83 - 200 Starogard Gd., w godzinach 0730 - 1530.
 2. Za pośrednictwem ePUAP  adres strony internetowej    www.epuap.gov.pl
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  z zaznaczeniem w tytule  "Skarga" lub "Wniosek"
 4. Faxem na numer (58) 560 15 19
 5. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekretariatem Komendanta pod nr. tel. (58) 560 15 18

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (D.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


 


Kapelan Strażaków Powiatu Starogardzkiego

ks. dr Grzegorz Weis

mobile:  501 890 751

telefon: (58) 530 10 12  wew. 23

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

ulica Lubichowska 56   83-200 Starogard Gdański

LINK DO STRONY WWW


Grzegorz Turzyński                                                                                                                           telefon:              (58) 560 15 27
                                                                                                                                 
mobile:              784 375 461

                                                                                                                           mobile priv:      504 436 002

                                                                                                                           email:                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                           email priv:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH  I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP   

 

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP    

      Informujemy, że na stronie internetowej www.spbn.gov.pl opublikowana została Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Opracowanie przedstawia cały system bezpieczeństwa narodowego i wzajemnych relacji pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

     W myśl art.7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej.

 

Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość PJN (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych). Organ administracji publicznej zapewnia osobie uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) dostęp do świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN zwanych dalej „świadczeniem”.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim ww. zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej w sekretariacie (na I piętrze) lub przesłane na adres Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański, faksem pod numer 58 560 15 19, za pomocą poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., z podaniem danych kontaktowych wg załączonego wzoru.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z form:

 • faksem na nr 58 560 1519;
 • e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • tradycyjną drogą pocztową na adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
  ul. Lubichowska 1    83-200 Starogard Gdański

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. języku migowym i innych środkach komunikowania się,  Rozdział 2 „Obsługa osób uprawnionych” art. 9. pkt. 3 i pkt.4  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej udostępniła na swoim wortalu internetowym http://www.straż.gov.pl, a także w swoim Biuletynie Informacji Publicznej http://www.psp.bip.mswia.gov.pl udostępniła informacje o zasadach korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, w  szczególności z Państwową Strażą Pożarną.

 

Ustawa:              treść Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. języku migowym i innych środkach komunikowania się

Do pobrania:    formularz kontaktowy

 


Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP 

w Starogardzie Gdańskim

telefon:   (58) 560 15 17  ,  (58) 560 15 18

fax:   (058) 560 15 19

centrala:   (58) 562 30 11  ,  (58) 562 30 12

email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjmowania interesantów w dni powszednie: 730 - 1530


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański , ulica Lubichowska 1

NIP 592-16-12-203

REGON  191123941

STRONA INTERNETOWA:                            www.strazstarogard.pl         LINK BEZPOŚREDNI

STRONA BIP KOMENDY:      http://7hpw191kbj.ssdip.bip.gov.pl/          LINK BEZPOŚREDNISubcategories

podkategoria KONTAKTY

podkategoria KOMENDA PSP / KONTAKTY

podkategoria KOMENDA PSP / KONTAKTY

podkategoria KOMENDA PSP / KONTAKTY

podkategoria KONTAKTY

podkategoria KOMENDA PSP / KONTAKTY

podkategoria KONTAKTY