Starogard Gdański, dnia 12 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

ogłasza nabór kandydatów do służby

 

 • Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby   3
 • Stanowisko służbowe: STAŻYSTA ( stanowisko etatowe: ratownik specjalista ) bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi w celu wzmocnienia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego;
 • Wymiar etatu: pełny etat
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, zmianowy system służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP                            w Starogardzie Gdańskim.
 • Termin składania dokumentów:      27 marca  2018 r.

 

Informacje wstępne:

1.      Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.

2.      Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

3.      Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

4.      Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)  ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

2)  test sprawności fizycznej;

3)  rozmowa kwalifikacyjna;

4)  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

5.       Z uwagi na szczególne predyspozycje oraz wymagania, jakie powinien posiadać strażak na  stanowisku bezpośrednio związanym z działaniami ratowniczymi postępowanie  kwalifikacyjne obejmuje dodatkowe następujące etapy:

1)     sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

2)     test wiedzy;

3)     sprawdzian z pływania.

6.      Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta  Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim.

7.      Przed rozpoczęciem etapów postępowania, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 i 3 oraz                 w pkt 5 kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

8.      Komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

 

 

Opis stanowiska

Osoby przyjęte do służby w wyniku przeprowadzonego naboru mianowane zostaną na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej, otrzymają stopień służbowy strażaka i zostaną oddelegowani na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

 Służba pełniona będzie w systemie zmianowym. Do podstawowych obowiązków strażaka w służbie przygotowawczej na stanowisku stażysty należy: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w działaniach związanych z likwidacją skutków katastrof i klęsk żywiołowych, w ćwiczeniach, manewrach i szkoleniach doskonalących, utrzymywanie wymaganej sprawności fizycznej, konserwacja sprzętu, utrzymanie pomieszczeń i terenów wokół jednostki w należytym porządku. Strażak może być wyznaczony do prowadzenia pojazdów pożarniczych. W czasie realizacji obowiązków służbowych strażak może przebywać w warunkach zagrożenia życia i zdrowia.

 

 1. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać następujące wymagania:

 

1.      Wymagania ustawowe stawiane kandydatom:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) tj.:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. korzystać z pełni praw publicznych,
 3. być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

oraz w art. 34 ust. 4 i 5 w/w ustawy tj.: posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

2.      Wymagania preferowane ze względu na specyfikę stanowiska docelowego: wykształcenie wyższe  kierunkowe z zakresu chemii, biologii lub fizyki lub tytuł technika w zakresie zbliżonym do chemii, biologii lub fizyki.

 

3.      Wymagania preferowane stawiane kandydatom przedstawione są w I etapie postępowania kwalifikacyjnego i stanowią podstawę do przyznania punktów gratyfikacyjnych.

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat składa następujące dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (podpisane własnoręcznie),                           w podaniu należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, numer telefonu;

2)  życiorys (podpisany własnoręcznie);

3)  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

4)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (w tym kopia prawa jazdy);

5)  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

6)  podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie                          z przepisami o ochronie danych osobowych;

7)  podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)  podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

       9)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej  Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć w oryginale przed przystąpieniem do testu sprawności  fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

 

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 1. Kopia książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy) lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 2. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikacje wyników z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej, BIP Komendy Powiatowej PSP                    w Starogardzie Gd. i w jej siedzibie w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego numer identyfikacyjny oraz wynik osiągnięty przez kandydata.

 

Dokumenty winny być ułożone w kolejności i ponumerowane, a oświadczenia własnoręcznie podpisane. Na wszystkich kopiach dokumentów należy umieścić następującą  adnotacje „ Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data , własnoręczny podpis.

 

Druki oświadczeń należy pobrać ze strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd. bądź w siedzibie komendy.

 

Po złożeniu przez kandydata dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny, wykorzystywany podczas całego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w sekcji ds. organizacyjno – kadrowych tutejszej Komendy oraz pod numerem telefonu (58) 5601517, w godz. 7:30-15:30.

 

 1.  Miejsce składania dokumentów:

Kandydaci do służby powinni składać wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór do służby- Imię i Nazwisko w sekcji ds. organizacyjno – kadrowych tutejszej Komendy osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

ul. Lubichowska 1

83-200 Starogard Gdański

 

 1. Termin składania dokumentów:

 

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem:

 

   27 marca  2018 r. o godz. 15:30

 

Za datę przyjęcia dokumentów liczy się datę wpływu aplikacji do jednostki.

 

 1. Informacje uzupełniające:

 

 1. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub  nie spełniające stawianych wymagań określonych w ogłoszeniu są wyłączone z dalszego etapu, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Brak jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia dyskwalifikuje kandydatów do udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w sekcji ds. organizacyjno – kadrowych tutejszej Komendy do 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Wyniki poszczególnych etapów naboru oraz miejsce i termin przeprowadzenia poszczególnych etapów zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej:

http://7hpw191kbj.ssdip.bip.gov.pl/

www. strazstarogard.pl

6.      Zamknięte koperty z ofertami kandydatów zostaną otwarte przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przeprowadza test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania

7.      Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania oraz opublikowanie wyników  i rozstrzygnięcia naboru mogą ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn. Kandydaci zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach.

 

 1.  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów podlegających ocenie:

 

Ø  I etap postępowania: ocena dokumentówobejmować będzie przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie                          w oparciu o nie wstępnej oceny spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ustawie. Ponadto na tym etapie dokonana będzie ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

 

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym, Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

 

Wyniki I etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia   30 marca  2018 r. do godz. 15:30

 

 

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 

1)     wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs podstawowy - 15 punktów;

2)     wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) - 20 punktów;

3)     wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;

4)     wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;

5)     wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;

6)     wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP - 10 punktów;

7)     wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT - 15 punktów;

8)     wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT+RW - 20 punktów;

9)     wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP - 15 punktów;

10)  uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) - 15 punktów;

11)  prawo jazdy kat. C lub CE - 10 punktów;

12)  prawo jazdy kat. CE i DE - 15 punktów;

13)  inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktów (np. wykształcenie wyższe  kierunkowe z zakresu chemii, biologii lub fizyki lub tytuł technika w zakresie zbliżonym do chemii, biologii lub fizyki, uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

14)  dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór - 15 punktów.

 

Sposób liczenia punktów:

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

3) kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

RW - szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

 

Ø  II etap postępowania:  test sprawności fizycznejTest sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Wyniki uzyskane z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które uznaje się za pozytywne, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

Test sprawności fizycznej będzie składał się z następujących elementów:

 

 

Ø  Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda  harwardzka  ("HARVARD STEP-UP TEST")

Wyposażenie:

- stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,

- stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,

- stoper,

- metronom.

Wykonanie próby:

- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

- czas trwania pełnego ćwiczenia:

- 4 minuty dla kobiet,

- 5 minut dla mężczyzn.

 

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść.

Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena "harvard step-up test":

 

Wskaźnik wydolności   Wynik - Ocena

50 - 55 słaby

56 - 64 dostateczny

65 - 79 przeciętny

80 - 89 dobry

90 i powyżej     bardzo dobry

 

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

Nie przystąpienie do próby wydolnościowej lub w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych, co skutkuje również nie dopuszczeniem do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Ø  PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych. Każdy strażak ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych; zalicza się wynik korzystniejszy.

 

Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1) próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m                - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m                    - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg.

Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

 

2) próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m                   - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b) bieg na 50 m                       - w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 8 powtórzeń.

 

 

 

Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test.

 

Nieprzystąpienie oraz niezaliczenie testów sprawności fizycznej wyklucza kandydata z dalszego postępowania.

 

Ø  III etap postępowania:  Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

 

 

 

W dniu 03 i 04  kwietnia 2018 r., o godzinie 9.00 kandydaci winni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim w celu przeprowadzenia:

-        próby wydolnościowej (03.04.);

-        sprawdzianu lęku wysokości (akrofobia) (03.04.)

-        testów sprawności fizycznej (03.04 - podciąganie się na drążku, 04.04. – pozostałe).

 

W przypadku nie zaliczenia próby wydolnościowej (ocena min. dobra), kandydata nie dopuszcza się do dalszej części testu sprawności fizycznej.

 

 

Wyniki II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej  w terminie do dnia  06 kwietnia  2018 r.

 

Ø  IV etap postepowania: Sprawdzian z pływania

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem  w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

 

Próba przeprowadzona zostanie na basenie pływackim. Nie zaliczenie próby jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

Kandydaci przystępujący do sprawdzenia umiejętności pływania  winni stawić się na basenie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Zblewska 18 w Starogardzie Gd.   w dniu    07 kwietnia  2018 r. o godzinie 11:30.

 

 

Nie przystąpienie przez kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne  z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 Wyniki IV etapu i lista kandydatów zakwalifikowanych do V etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń KP PSP w Starogardzie Gd. w dniu 09 kwietnia  2018 r.

 

 

Uwaga!!!

Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej w stroju sportowym w obuwiu bez kolców po okazaniu dokumentu tożsamości ( z fotografią).

 

 

Ø  V etap postępowania : pisemny test z wiedzy, który odbędzie się w siedzibie komendy w dniu    10 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00

1.      Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2.      Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.      Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.

4.      Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.                      W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.      Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej                            11 punktów.

6.      Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

a)     korzysta z pomocy innych osób;

b)     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)     rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

 

 

Ø  VI etap postępowania: rozmowa kwalifikacyjna – rozmowy zostaną przeprowadzone w siedzibie komendy w dniu 10 kwietnia  2018 r. – o godzinie 12.00.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)  umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2)  motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3)  zdolność analitycznego myślenia;

4)  umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

1.      Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.

2.      Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 1 wynosi 12,5.

3.      Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

4.      Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej              26 punktów ustalonych w sposób określony w pkt. 3.

 

Wyniki V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń KP PSP w Starogardzie Gd. do dnia

12 kwietnia   2018 r.

 

 

Ø  VII etap postępowania: Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

 1. Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Skierowanie kandydata, o którym mowa w pkt 1, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 3. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz termin kolejnego etapu publikowane będą na stronie internetowej:

 

http://7hpw191kbj.ssdip.bip.gov.pl/

www. strazstarogard.pl

oraz w siedzibie komendy na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 1. Uwagi końcowe

 

1.      Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

2.      Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, tj. ocenie złożonych dokumentów, sprawdzeniu lęku wysokości, testach sprawności fizycznej , sprawdzianie  z pływania, teście  wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydatów Komendantowi Powiatowemu PSP w Starogardzie Gdańskim w terminie  12 kwietnia 2018 r.

Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydatów stanowią:

- numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;

- załączone arkusze indywidualnej oceny kandydatów;

- wskazanie członków komisji i ich podpisy;

 

3.      Po zakończeniu etapu: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listę kandydatów z najwyższą ilością punktów spełniających wymagania do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

4.      Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listy kandydatów do przyjęcia do służby  w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

5.      Kandydaci bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej       w Starogardzie Gd. mogą wnieść do przewodniczącego Komisji zastrzeżenia do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.

 

6.      Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz na tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie.

 

Szczegółowe informacje o naborze i warunkach jakie powinni spełniać kandydaci, terminy oraz wyniki   poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone są na stronach internetowych: http://7hpw191kbj.ssdip.bip.gov.pl/, www.strazstarogard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP Starogard Gd. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1.

 

 

Druki do pobrania:  .....DRUKI DO POBRANIA W WERSJI EDYTOWALNEJ....

OŚWIADCZENIE kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

OŚWIADCZENIE o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z   

                             przepisami o ochronie danych osobowych;

OŚWIADCZENIE - zgoda na publikację wyników z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Opracowała: mł. kpt. Justyna Ciara, sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Podstawa prawna:

 1. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.);
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30.)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1  z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191).